Overzicht

Stedelijk Integraal Team: de pilotfase voorbij!

23 februari 2021

In januari 2020 zijn Welzijn Lelystad, de hoofdaannemers Ondersteuning Thuis (Woonzorg Flevoland en Kwintes), GGD Flevoland, GGz Centraal, Politie en Centrada de pilot Stedelijk Integraal Team in Lelystad gestart. Aanleiding van de pilot is de toename van inwoners met complexe psychosociale problematiek in de wijk. Om goede en passende zorg te bieden aan deze inwoners én de leefbaarheid van de wijk te bevorderen, is het nodig om meer intensief en structureel met elkaar samen te werken. Een jaar later kijken we terug op een geslaagd initiatief en is het de bedoeling dat het Stedelijk Integraal Team een vaste samenwerkingsvorm blijft in Lelystad.

Werkwijze Stedelijk Integraal Team

Het team functioneert als een netwerk, komt één keer in de twee weken bij elkaar en behandelt ingebrachte casuïstiek met de partners die bij de casus betrokken zijn. Het Stedelijk Integraal Team functioneert als een opschalingsmodel als een casus in de reguliere route vast dreigt te lopen of een casus erg complex is. Het gaat hierbij om inwoners met psychosociale problematiek, waarbij er

  • zorgen zijn op meerdere levensgebieden
  • meerdere partijen betrokken zijn
  • escalatie/ernstige achteruitgang of maatschappelijke teloorgang dreigt.

Elke professional in Lelystad kan een beroep doen op het Stedelijk Integraal Team. Het Stedelijk Integraal Team stemt interventies en ieders rol daarbij op elkaar af. Daarnaast wordt de voortgang van de casus gemonitord en wordt er opgeschaald naar de gemeente, de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) of andere organisaties als dat nodig is.

Resultaten van de pilot

Het Stedelijk Integraal Team zorgt voor meer verbinding, begrip en kennis tussen verschillende organisaties. Hierdoor is het voor de inwoner, maar ook voor naasten en betrokken organisaties, helder wie het aanspreekpunt is en worden er één afgestemd plan gemaakt. Kortere lijnen, gedeelde verantwoordelijkheid en een betere oplossing door het bundelen van expertise, zijn de bouwstenen van de werkwijze van het Stedelijk Integraal Team. In 2020 zijn er ongeveer veertig casussen behandeld, waarbij de voornaamste redenen voor het inbrengen van de casussen zijn;

  • zorgen om inwoner
  • overlast in de wijk
  • uithuisplaatsing
  • uitstroom na behandeling of beschermd wonen.

Vaak is er sprake van een (dreigend) verplicht kader en speelt de casuïstiek zich af op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Nieuwe fase

Het Stedelijk Integraal Team is de pilotfase voorbij en gaat een nieuwe fase in. Deze fase is gericht op het bestendigen van de samenwerking op voor de lange termijn. Waarbij we zullen blijven evalueren en blijven onderzoeken hoe de verschillende overlegvormen binnen Lelystad zich tot elkaar verhouden. In deze nieuwe fase neemt de gemeente de voorzittersrol van het Stedelijk Integraal Team over. Daarnaast sluiten Amethist, Leger des Heils en Triade als bemoeizorgpartners aan bij het Stedelijk Integraal Team. Hierdoor wordt de expertise uitgebreid en wordt overlap tussen verschillende overlegvormen zo veel mogelijk voorkomen.

Meer informatie

Meer informatie over de werkwijze en het aanmelden van casuïstiek is beschikbaar via de website van de gemeente Lelystad.