Overig

Wachttijden

Wanneer je komt wonen op een Locus locatie is er geen wachttijd voor intake en start van de behandeling. Vaak is er wel een wachttijd tussen aanmelding voor begeleid wonen en het daadwerkelijk kunnen komen wonen.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kan je altijd contact opnemen met ons, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt. En dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Ouders

De meeste mensen maken deel uit van een sociaal netwerk dat betrokken is bij het vormgeven van hun leven. Wij vinden het belangrijk dat de mensen die bij jou betrokken zijn (ouders, partners, belangrijke anderen) ook betrokken worden bij jouw Locus traject. Hierbij handelen wij volgens de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Dit betekent onder andere dat we niet zomaar gegevens van jou zullen delen met anderen, maar wel dat we in overleg met jou onder andere zullen kijken hoe jouw netwerk jou het best kan ondersteunen bij je doelen.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut GGZ voor Locus van stichting Kwintes, is vormgegeven binnen de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ, en valt onder de Zorgverzekeringswet.

Cliënttevredenheid

Wanneer een traject afgerond wordt, of bij verlenging nadat er een jaar verstreken is, wordt de cliënt gevraagd een vragenlijst over de tevredenheid (de CQi) in te vullen.

Onderstaand zijn de gemiddelde scores van de cliënten die tussen januari en oktober 2020 een traject hebben afgerond.

Bejegening:

Deze schaal geeft aan of op een begrijpelijke manier uitleg gegeven is en of de cliënt het gevoel had serieus genomen te worden.

Score op een schaal van 1 tot 5: 4,6

Samen beslissen:

Deze schaal zegt iets over de mate waarin de cliënt heeft ervaren mee te kunnen beslissen over de behandeling, het behandeldoel en specifieke wensen binnen de behandeling.

Score op een schaal van 1 tot 5: 3,8

Uitvoering behandeling

Deze schaal geeft aan hoe tevreden een cliënt is met het resultaat van de behandeling en of de behandeling naar mening van de cliënt de juiste aanpak voor de klachten was.

Score op een schaal van 1 tot 5: 3,8

Gemiddeld cijfer: 7,6


Actiepunten voor 2021 naar aanleiding van de uitkomsten

Omdat uit de tevredenheidsmeting naar voren komt dat cliënten graag meer mee willen kunnen beslissen over de behandeling, het behandeldoel en specifieke wensen binnen de behandeling wordt daaraan bij de intake en tussentijdse evaluaties meer aandacht besteed.

Een tweede actiepunt betreft het meer uniform gaan werken op de verschillende locaties waarbij eHealth een vast onderdeel wordt van de behandeling. We hopen door gebruik te maken van een vast zorgprogramma en door inzet van eHealth betere behandeluitkomsten te behalen.