Onderzoek monitoring aanbod en ervaringen omtrent MO en BW

Samen met de branche organisatie Valente werken we aan een betere landelijke monitoring van de cliënten en het aanbod van de sector van beschermd, begeleid wonen en opvang. Hierbij gaat het om het in beeld krijgen van wie er gebruik maakt van de sector en de bijdrage van het aanbod op hun herstel en kwaliteit van leven. Op die manier krijgen we zicht op de impact van de sector op de ambulantisering en emancipatie van de GGZ en de sociale inclusie en herstel van mensen met langerdurende en complexe psychische problemen.

Vanuit het onderzoeksprogramma nemen we deel aan landelijke overleggen en werkgroepen. Zo hebben we samen met werkgroep onderzoek van Valente de kadernotitie Landelijke onderzoeksagenda 2020-24 gerealiseerd. Ook hebben we vanuit de klankbordgroep bijgedragen aan de ontwikkeling van een bassiset gegevensverzameling voor de branche, waarmee sinds 2019 in beeld wordt gebracht hoeveel mensen van welk soort aanbod gebruik maken in onze sector, hoe oud zij zijn, man of vrouw en vanuit welke financiering de bekostiging plaatsvindt. Door deze metingen jaarlijks te herhalen krijgen we meer zicht op de in- en uitstroom en samenstelling van de cliëntenpopulatie in de sector. Dit is belangrijke sturingsinformatie en geeft context aan het aanbod. Ook is het belangrijke informatie voor toekomstig onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de branche. Aanvullend op deze basisset willen we in de nabije toekomst de herstelprocessen van cliënten beter kunnen volgen, zowel op individueel nivo ter ondersteuning van de begeleiding, als op sector nivo ter ondersteuning en evaluatie van het werk in de sector. Hiermee willen we bijdragen aan herstelondersteunende zorg en het formuleren van kwaliteitscriteria voor de sector. Momenteel werken we aan een onderzoeksplan en we verwachten dit onderzoek naar de herstelprocessen en kwaliteitscriteria in 2022 te kunnen starten.

We werken vanuit de werkgroep onderzoek van Valente hierbij nauw samen met landelijke kennisinstituten zoals Phrenos, Movisie, en de lectoraten en werkplaatsen Sociaal werk. Op regelmatige basis voeren we afstemmingsoverleggen en organiseren we gezamenlijke congressen en kennisuitwisselingen.

Looptijd: continue

Onderzoekers vanuit Kwintes: Dr. Diana Roeg.