1 mei 2023

Onze zorg klaar voor de toekomst

Met het oplopende personeelstekort stijgen ook onze zorgen over de toekomst. Hebben we dan nog wel voldoende mensen om cliënten goed te blijven begeleiden? En hoe ondersteunen we begeleiders om hun werk met voldoening te kunnen blijven uitvoeren?  

Anders werken anders doen

Afgelopen jaren hebben we verschillende innovaties getest en op kleine schaal al ingevoerd om de druk op de teams te verlagen. Maar er is méér nodig om voorbereid te zijn op de toekomst. Daarom zijn we in 2022 een stap verder gegaan. Samen met collega’s en externe adviseurs keken we naar andere instrumenten om kwalitatief goede zorg te blijven leveren. Door onder andere meer evenwichtige roosters, passende dagbesteding en digitale ondersteuning kunnen we de vraag naar en het aanbod van zorg beter op elkaar laten aansluiten. Er is een combinatie van instrumenten nodig om te komen tot een oplossing die daadwerkelijk impact heeft en leidt tot verlichting bij de teams zonder aan kwaliteit in te boeten. Daarom starten we dit jaar met ‘Onze zorg klaar voor de toekomst’. Vanzelfsprekend zijn de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad hier vanaf het begin bij betrokken.     

Meer zelfregie en groepsactiviteiten

‘Onze zorg klaar voor de toekomst’ draait om vier pijlers. Ten eerste activeren we bewoners en zetten we ze in hun kracht. Dat doen we door zelfregie nog verder te stimuleren. Bijvoorbeeld met zelfrapportages, of waar mogelijk door middel van medicatiedispensers. Daarnaast zetten we nog meer in op het zoeken naar een zinvolle daginvulling. En we kijken waar we 1 op 1 contact ook in groepen kunnen aanbieden met dezelfde kwaliteit.

Taken anders verdelen

De tweede pijler draait erom de begeleiders minder te belasten met administratie zodat ze meer direct cliëntcontact hebben. We breiden daarbij de mogelijkheden uit om digitaal begeleidingscontact in te zetten.  En we kijken hoe we tijdrovende ondersteunende activiteiten (bijvoorbeeld koken) op een andere manier kunnen organiseren, bijvoorbeeld door andere ondersteuners naast begeleiders in te zetten.​​​​​​​

Meer apps en tools

Automatiseren waar mogelijk is pijler drie. De rapportages die bewoners en begeleiders maken, worden zoveel mogelijk geautomatiseerd. Zo wordt de app voor de check-in van een cliënt verder ingevoerd en kunnen begeleiders spraakgestuurd rapporteren.

Slimmer samenwerken

De vierde pijler is opschaling door samen te werken in de regio of activiteiten uit te besteden aan partners. Zo werken Kwintes-locaties samen als ze dichtbij elkaar zitten, en dagbesteding of groepsactiviteiten besteden ze soms uit aan een andere partij. Bewoners met somatische klachten kunnen naar een BW+-locatie.

Stap voor stap

We gaan dit jaar geleidelijk aan de slag met het in de praktijk brengen van de pijlers. We doen dit niet in één keer. We zorgen dat er in elke regio één team is dat er snel mee aan de slag kan. Heeft een team meer voorbereidingstijd nodig? Dan krijgen ze die. Zo gaat stap voor stap de hele organisatie mee in de verandering, zowel medewerkers als cliënten. De zorg wordt veel meer op maat vormgegeven. Ik heb er vertrouwen in dat het snel zal wennen. Want hoewel er veel verandert, blijft de basis hetzelfde: we leveren zorg op maat, denken aan de individuele behoeften van cliënten en zorgen voor een veilige woon- en werkomgeving.


Delen:

Het laatste nieuws

‘We deden de gordijnen ‘s ochtends niet meer open’

Oplopende schulden, dichte gordijnen, geen vertrouwen in een goede afloop. En stress. Heel veel stress. Patrick en Priscilla hadden schulden en krijgen weer grip op hun leven met Huren onder voorwaarden. ‘We hadden alle vertrouwen in instanties verloren.

‘Ervaringsdeskundigheid biedt een extra dimensie. We denken graag met je mee’

Verwelkomen, herkenning, begrip, hoop en vertrouwen. Een ervaringsdeskundige kan veel betekenen voor het herstelproces van mensen na ontwrichtende gebeurtenissen en bij psychische kwetsbaarheden.

‘Mensen willen graag stappen zetten’ 

Ontmoetingsplek Het Bruisnest in Gouda ondersteunt al negen jaar mensen met een psychische kwetsbaarheid bij het vinden van vrijwilligers- of...