Privacy en klachten

Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van Kwintes of anderszins met Kwintes samenwerkt of een relatie onderhoudt, kunnen wij je vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Er worden persoonsgegevens verwerkt van cliënten, naastbetrokkenen, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, belangstellenden voor nieuwsbrieven en bezoekers van deze website. Ook worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van onderzoeken, afhandelen van klachten en door middel van cameratoezicht.

Voor Kwintes is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Kwintes respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat jouw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Persoonsgegevens worden daarom door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) hieraan stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij o.a. via onze privacy- en cookieverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking danwel op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag in te zien, hiervan een afschrift te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen;
  • indien je bezwaar maakt tegen het gebruik van persoonsgegevens om je te informeren over activiteiten van Kwintes of soortgelijke verwerkingen, dit bezwaar zullen honoreren.

Aanvullend aan deze algemene privacyverklaring verwijzen we naar:

Verwijsindex

Kwintes is aangesloten bij de verwijsindex. Een digitaal systeem, waarin hulpverleners, onderwijzers en huisartsen jeugdigen (0 tot 23 jaar) registeren, over wie zij zich zorgen maken of waarmee het niet goed dreigt te gaan. Het is een hulpmiddel om jeugdigen en hulpverleners snel met elkaar in contact te brengen. De verwijsindex voorkomt dat instanties langs elkaar heen werken.

Wettelijk verplicht

Wij zijn wettelijk verplicht te werken met de verwijsindex. Als wij iemand registeren, betekent dit dus niet dat hij of zij een ‘speciaal geval’ is. Wij registeren alle kinderen en jongeren in (gezins)begeleiding, alle jongeren in de leeftijd tussen de 16 en 23 jaar die opvang of begeleiding van ons ontvangen en alle gezinnen met kinderen jonger dan achttien jaar die in de opvang verblijven of begeleid worden in een woonvorm. Als wij iemand thuis begeleiden, registeren wij een jeugdige alleen als de begeleider drie of meer redenen heeft om zich zorgen te maken. In de verwijsindex staan alleen naam, geslacht en geboortedatum van de geregistreerde. In de verwijsindex staat niet waarom iemand geregistreerd is.

Match

Wanneer wij iemand in de verwijsindex registreren, informeren wij deze persoon hier altijd direct over. Als er meerdere instanties betrokken zijn bij de geregistreerde, ontstaat er een match. Beide instanties ontvangen hier een bericht over en vragen toestemming aan de persoon die zij registreerden om contact op te nemen met de andere organisatie. Zij overleggen samen hoe zij het beste kunnen helpen en betrekken de geregistreerde persoon hierbij. Als na twee jaar geen match is gemaakt, is de melding ‘inactief’. Na zeven jaar verdwijnt de registratie. Het systeem voldoet aan alle veiligheidseisen rondom privacy.

Beveiliging

Kwintes heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Kwints toegang hebben tot jouw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Bij de informatiebeveiliging zijn de volgende waarborgen van belang:

  • Beschikbaarheid van informatie en informatieverwerkende bedrijfsmiddelen voor betrokken hulpverleners; waarbij rekening wordt gehouden met storingen en incidenten.
  • Correctheid en volledigheid van informatie (integriteit).
  • Vertrouwelijkheid van informatie (niemand mag toegang krijgen tot informatie die daarvoor niet gemachtigd is).

De door jouw verstrekte gegevens bewaren wij zolang nodig is voor de relatie met ons en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben.

Functionaris Gegevensbescherming

Kwintes heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert binnen Kwintes over de toepassing van de privacywetgeving.

Jeannine Schrijnemaekers
Telefoon: 0800 594 68 37
E-mail: privacy@kwintes.nl

Vragen over privacy?

Alle vragen inzake privacy kunnen direct aan Kwintes worden voorgelegd door te mailen naar privacy@kwintes.nl.

Klachtencommissie

Heb je een verbeterpunt of een klacht?

De medewerkers van Kwintes werken met veel plezier aan het leveren van goede zorg en doen dit zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan er altijd iets zijn waarover je ontevreden bent. In iedere vorm van zorg en begeleiding kan het voorkomen dat zaken niet geheel naar wens verlopen. Graag gaan wij hierover met je in gesprek en nodigen je van harte uit je klachten of verbeterpunten met ons te bespreken. Bovendien kunnen we met jouw informatie ons werk verbeteren.

Voorbeelden van zaken die je kunt bespreken

Wat zijn zaken die je kunt bespreken? Een aantal voorbeelden om je een idee te geven:

• Je bent ontevreden over hoe de begeleiding je behandelt.
• Je begeleider komt zijn/haar afspraken niet na.
• Je privacy is geschonden.
• Je hebt ideeën over hoe begeleiding kan worden verbeterd.
• Je denkt meer begeleiding nodig te hebben en krijgt dit niet.
• Je hebt vragen over je rechtspositie, over je woonsituatie.
• Je familielid woont bij ons en jij vindt dat wij te weinig voor hem doen.

Welke stappen kan je zetten?

Bij een klacht kan je de volgende stappen zetten:

1. Je bespreekt de klacht met degene over wie je een klacht hebt

De meest eenvoudige en directe weg is de klacht bespreekbaar maken met de betrokkene. Soms blijkt uit een gesprek dat je elkaar niet goed begreep en dat het om een misverstand ging.

2. Vraag zo nodig hulp en/of schakel een vertrouwenspersoon in

Soms is het lastig om dit gesprek zelf te voeren. Dan is het mogelijk bij zo’n gesprek hulp te vragen van familielid, partner of vriend. Het kan ook gaan om vragen of klachten die je liever niet met een bekende wilt bespreken en je zoekt daarom iemand die onafhankelijk is. Iemand die je adviseert en alleen met derden praat als je hier toestemming voor geeft (geheimhoudingsplicht). Je kunt dan terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon Quasir via 06 57537520 of mail naar cvp@quasir.nl. Als familielid van een cliënt kunt je terecht bij de familievertrouwenspersoon. Zij helpen je ook bij het opstellen van je klacht.

3. Indienen klacht bij Meldpunt Klachtencommissie Cliënten van Kwintes

Cliënten, familieleden, (gemachtigde) contactpersonen, bewindvoerders, mentoren of curatoren kunnen een klacht indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling bij het Meldpunt Klachtencommissie in Zeist. Wanneer je een klacht indient, stelt het Meldpunt Klachtencommissie Cliënten voor je klacht voor te leggen aan de verantwoordelijke zorgmanager. De zorgmanager pakt je klacht op en zorgt dat in een open gesprek mogelijke en acceptabele oplossingen onderzocht worden. De zorgmanager zorgt dat je binnen 14 dagen een schriftelijk verslag ontvangt. Je kunt altijd aangeven dat je wilt dat de klachtencommissie je klacht behandelt.

Bij de omschrijving van je klacht moet duidelijk staan waar de klacht over gaat, wie de betrokkenen zijn en wat er gebeurd is. Als je het lastig vindt om je klacht op papier te zetten, is er ook een mogelijkheid voor ondersteuning. Je leest hier meer over bij stap 2. In het klachtenreglement lees je hoe de klachtenprocedure werkt.

Meldpunt Klachtencommissie Cliënten
Centraal Bureau Kwintes
Postbus 31
3700 AA Zeist
Telefoon: 0800 594 68 37
E-mail: klachtencommissieclienten@kwintes.nl

4. Heb je klachten over je gemeente?

Als je niet tevreden bent over de manier waarop je gemeente de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet uitvoert, dan kan je een klacht indienen bij je gemeente.

Veilig incidenten melden (VIM)

Onder de noemer incident vallen verschillende situaties, het begrip is heel breed. Binnen Kwintes wordt een incident gezien als elk voorval waardoor een cliënt of medewerker schade ondervindt of had kunnen ondervinden. Om zo’n incident in de toekomst te voorkomen, is het van belang dat medewerkers dit melden bij hun leidinggevende en met het team zoeken naar verbetering en voorkoming. Doel van incidentmelding is om van fouten te leren en verbeteringen zichtbaar te maken zodat iedereen er profijt van heeft. Melden is belangrijk: elke melding is een kans om tot kwaliteitsverbetering van de zorg te komen.
Naast dat er met de melding van zo’n incident binnen het team actie wordt ondernomen, wordt de melding ook doorgegeven aan de commissie VIM van Kwintes. De commissie registreert de meldingen en maakt vervolgens een analyse van feiten en trends. Zij adviseren ook verbetermaatregelen.