Privacy

Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van Kwintes of anderszins met Kwintes samenwerkt of een relatie onderhoudt, kunnen wij je vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Er worden persoonsgegevens verwerkt van cliënten, naastbetrokkenen, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, belangstellenden voor nieuwsbrieven en bezoekers van deze website. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt voor onderzoek en het afhandelen van klachten. Ook hebben wij op sommige locaties cameratoezicht. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering en we bewaren geen gegevens buiten de EU.

Beveiliging volgens NEN7510

Kwintes is gecertificeerd voor de NEN7510, een norm op het gebied van informatiebeveiliging in de zorg. Dit betekent dat we aantoonbaar voldoende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hier worden wij jaarlijks op gecontroleerd door een onafhankelijke auditor. Lees hier meer informatie over NEN7510.

AVG

Kwintes respecteert jouw privacy en zorgt dat jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving (AVG) worden behandeld. Dat betekent in elk geval:

  • vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij o.a. via onze Dat doen we onder andere via onze privacyverklaring voor bezoekers van de website en onze privacyverklaring voor cliënten;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Dat we vooraf toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken als jouw toestemming is vereist, en dat je deze toestemming ook weer mag intrekken;
  • jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking danwel op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag in te zien, hiervan een afschrift te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen;
  • Dat je bezwaar kunt maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens om je te informeren over activiteiten van Kwintes of soortgelijke verwerkingen.

Verwijsindex

Kwintes is aangesloten bij de verwijsindex. Een digitaal systeem, waarin hulpverleners, onderwijzers en huisartsen jeugdigen (0 tot 23 jaar) registeren, over wie zij zich zorgen maken of waarmee het niet goed dreigt te gaan. Het is een hulpmiddel om jeugdigen en hulpverleners snel met elkaar in contact te brengen. De verwijsindex voorkomt dat instanties langs elkaar heen werken.

Wettelijk verplicht

Wij zijn wettelijk verplicht te werken met de verwijsindex. Als wij iemand registeren, betekent dit niet dat hij of zij een ‘speciaal geval’ is. Wij registeren alle kinderen en jongeren in (gezins)begeleiding, alle jongeren in de leeftijd tussen de 16 en 23 jaar die opvang of begeleiding van ons ontvangen en alle gezinnen met kinderen jonger dan achttien jaar die in de opvang verblijven of begeleid worden in een woonvorm. Als wij iemand thuis begeleiden, registeren wij een jeugdige alleen als de begeleider drie of meer redenen heeft om zich zorgen te maken. In de verwijsindex staan alleen naam, geslacht en geboortedatum van de geregistreerde. In de verwijsindex staat niet waarom iemand geregistreerd is.

Match

Wanneer wij iemand in de verwijsindex registreren, informeren wij deze persoon hier altijd direct over. Als er meerdere instanties betrokken zijn bij de geregistreerde, ontstaat er een match. Beide instanties ontvangen hier een bericht over en vragen toestemming aan de persoon die zij registreerden om contact op te nemen met de andere organisatie. Zij overleggen samen hoe zij het beste kunnen helpen en betrekken de geregistreerde persoon hierbij. Als na twee jaar geen match is gemaakt, is de melding ‘inactief’. Na zeven jaar verdwijnt de registratie. Het systeem voldoet aan alle veiligheidseisen rondom privacy.

Functionaris Gegevensbescherming

Kwintes heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert binnen Kwintes over de toepassing van de privacywetgeving.

Jeannine Schrijnemaekers
Telefoon: 0800 594 68 37
E-mail: privacy@kwintes.nl

Vragen over privacy?

Alle vragen inzake privacy kunnen direct aan Kwintes worden voorgelegd door te mailen naar privacy@kwintes.nl.

Ben je het niet eens met de manier waarop Kwintes met je persoonsgegevens omgaat? Laat het ons weten via privacy@Kwintes.nl. Als we er onverhoopt niet uitkomen in onderling overleg, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.