Toezicht en bestuur

 

 

Raad van bestuur

Kwintes heeft een tweehoofdige raad van bestuur, gevormd door Jan Willem van Zuthem en Ineke van Hooff.

De heer van Zuthem is voorzitter van de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor de portefeuilles zorg & kwaliteit, marketing en contractering. Mevrouw van Hooff is lid raad van bestuur en verantwoordelijk voor de portefeuilles wonen, I&A, P&O en Financiën & Control.

De beide bestuurders delen het voorzitterschap van het managementteam en zijn betrokken bij verschillende interne werk- en projectgroepen op hun terrein. Ook ontwikkelen ze het strategisch beleid en onderhouden ze de externe relaties met stakeholders. Extern vertegenwoordigt het bestuur de organisatie bij de brancheverenigingen waarvan Kwintes lid is namelijk; Federatie Opvang en de RIBW Alliantie. Ook nemen ze deel aan allerlei vormen van bestuurlijk overleg in verschillende adviesraden en stuurgroepen.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen Kwintes en legt hierover rekenschap af aan de raad van toezicht.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Kwintes. Behalve als toezichthouder fungeert de raad vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid en deskundigheid tevens als klankbord en adviesorgaan van de raad van bestuur.

Samenstelling raad van toezicht

De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt:

  • de heer dr. J.C.G. Stam, voorzitter
  • mevrouw drs. T.J. Triezenberg, vice-voorzitter
  • de heer dr. R.V. Bijl, lid
  • de heer A.J. Vermeulen, lid
  • de heer J.A.M. Loomans, lid, op voordracht van de CCR

De raad vergadert gemiddeld 6 keer per jaar in aanwezigheid van de bestuurder, waarbij de volgende zaken onder andere aan de orde komen: algemene gang van zaken, gevolgen van externe ontwikkelingen voor de zorgsector en voor Kwintes in het bijzonder, jaarverslag en jaarrekening, begroting en jaarplan.

De raad van toezicht wordt voor een aantal activiteiten ondersteund door commissies, zoals de commissie Financiën en de commissie Vastgoed.
Het lid dat op voordracht van de centrale cliëntenraad zitting heeft in de raad van toezicht, woont tweemaal per jaar de vergadering bij van de centrale cliëntenraad. Van de raad van toezicht zijn de voorzitter en wisselend een lid, tweemaal per jaar aanwezig bij de overlegvergadering tussen bestuurder en ondernemingsraad.

Documenten

Governancecode Zorg 2017
Regeling Onkostenvergoeding RvB 16-4-2018
Regeling Remuneratiecommissie, feb.2018
Conflictregeling RvT en RvB

Jaarverslagen RvT
2017
2018