Toezicht en bestuur

Raad van bestuur

Kwintes heeft een eenhoofdige raad van bestuur, gevormd door Ineke van Hooff. Extern vertegenwoordigt het bestuur de organisatie bij de branchevereniging Valente. Ook neemt Ineke deel aan allerlei vormen van bestuurlijk overleg in verschillende adviesraden en stuurgroepen.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen Kwintes en legt hierover rekenschap af aan de raad van toezicht.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Kwintes. Behalve als toezichthouder fungeert de raad vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid en deskundigheid tevens als klankbord en adviesorgaan van de raad van bestuur.

Samenstelling raad van toezicht

De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt:

  • de heer dr. J.C.G. Stam, voorzitter
  • de heer dr. R.V. Bijl, vice-voorzitter
  • mevrouw drs. H.P. Griffioen, lid
  • de heer J.A.M. Loomans, lid, op voordracht van de CCR
  • de heer drs. J. van Luttikhuizen RE RA, lid
  • mevrouw drs. M.A. Sikken, lid

De raad vergadert gemiddeld 6 keer per jaar in aanwezigheid van de bestuurder, waarbij de volgende zaken onder andere aan de orde komen: algemene gang van zaken, gevolgen van externe ontwikkelingen voor de zorgsector en voor Kwintes in het bijzonder, jaarverslag en jaarrekening, begroting en jaarplan.

De raad van toezicht wordt voor een aantal activiteiten ondersteund door commissies, zoals de commissie Financiën en de commissie Vastgoed.
Het lid dat op voordracht van de centrale cliëntenraad zitting heeft in de raad van toezicht, woont tweemaal per jaar de vergadering bij van de centrale cliëntenraad. Van de raad van toezicht zijn de voorzitter en wisselend een lid, tweemaal per jaar aanwezig bij de overlegvergadering tussen bestuurder en ondernemingsraad.

Documenten

Governancecode Zorg 2017
Regeling Onkostenvergoeding RvB 16-4-2018
Regeling Remuneratiecommissie, sept.’20
Conflictregeling RvT en RvB
Visie op toezicht Kwintes 2020

Reglement raad van bestuur 2021
Reglement raad van toezicht 2021

Jaarverslagen RvT
2017
2018
2019
2020