Onze aanpak

Kwintes biedt herstelgerichte zorg, het liefst in de vertrouwde thuissituatie. Goede woon- en verblijfsruimte zien wij als startpunt voor herstel en/of stabiliteit. Daarvoor ontwikkelen we producten en diensten voor begeleiding en wonen. Als begeleiding aan huis niet toereikend is, bieden we cliënten een veilige omgeving in onze locaties voor huur, beschermd wonen of opvang. We doen aan preventie, begeleiden mensen naar werk, voegen behandelaspecten toe, bieden trainingen en zelfhulp en geven nazorg. We gaan in gesprek met stakeholders, bijvoorbeeld gemeenten, over hetgeen van meerwaarde is voor onze cliënten.

Ondersteuning bij jouw herstel

Wij geloven in herstel en herstelprocessen. Herstel is van de cliënten en onze organisatie streeft ernaar herstelondersteunend te zijn. Herstel kan voor cliënten bestaan uit actieve acceptatie van de eigen kwetsbaarheid en het opnieuw vormgeven van het dagelijks leven. Zingeving en betekenisvolle activiteiten ontplooien horen hierbij. Herstel betekent voor veel mensen met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid niet hetzelfde als genezen. Herstel gaat over het hervinden van:

  • Een positief zelfbeeld (ondanks de strijd met de psychische kwetsbaarheid). Vaak gaat het om een zoektocht naar zin en hoop, naar een leven waarbij de kwetsbaarheid een onderdeel van het leven mag zijn;
  • De grip op het eigen leven en het kunnen leven met de kwetsbaarheid;
  • Een maatschappelijke omgeving met betekenisvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid.

Herstel ondersteunende zorg richt zich niet alleen op het behandelen van ziekte en problemen maar ook op het hervinden van zin in het leven en het vervullen van betekenisvolle rollen in de sociale omgeving en de samenleving.

Kwintes werkt vanaf 2022 aan herstel met één basismethodiek: SRH – Steunend Relationeel Handelen. Met deze basismethodiek worden krachten aangeboord voor herstel van regie en groei, met oog voor kwetsbaarheden en beperkingen. We geloven dat mensen zelf hun eigen herstelondersteuner zijn en dat anderen hierbij ondersteuning kunnen bieden. Denk aan professionals, naasten en ervaringsdeskundigen. Alle zorgmedewerkers van Kwintes worden getraind in de methodiek SRH. Als het bijdraagt aan goede zorg voor een cliënt, kunnen waar nodig ook andere methoden en interventies worden ingezet.

Bureau Herstelondersteuning

Bureau Herstelondersteuning houdt zich binnen Kwintes dagelijks bezig met het ruimte scheppen voor de herstelprocessen van de cliënten van Kwintes. Dit doen de medewerkers herstelondersteuning samen met ongeveer 20 vrijwilligers. Zij faciliteren –en ondersteunen o.a. bijeenkomsten, voorlichtingen en cursussen over herstel voor cliënten en naasten van cliënten.
Bureau Herstelondersteuning zet zich ook in om Kwintes als organisatie en de zorg van Kwintes herstelondersteunender te maken. Dit gebeurt door voorlichting en scholing van medewerkers van Kwintes. Op woonlocaties doet Bureau Herstelondersteuning regelmatig onderzoek om te bepalen hoe herstelondersteunend de zorg is.

Ervaringsdeskundigheid

De medewerkers van Bureau Herstelondersteuning hebben allemaal persoonlijke ervaring met de (O) GGZ. Ze zijn ervaringsdeskundig. Ervaringsdeskundigheid betreft hier het vermogen om op grond van de eigen ervaringen rondom stigma en herstel, ruimte te maken voor persoonlijk herstel bij anderen. Dit kan pas als er voldoende afstand is genomen van de eigen kwetsbaarheid. Ook cliënten en vrijwilligers van Kwintes zetten hun eigen ervaringen in om het herstel van anderen te ondersteunen. In de herstelwerkgroepen kunnen cliënten van elkaar leren en steun ontvangen. Het tegengaan van stigma’s en zelfstigmatisering zijn hier onlosmakelijk aan verbonden. Er zijn ook cursussen waarin zij leren hun eigen ervaringen en hun levensverhaal in te zetten bij hun eigen herstelproces en dat van anderen.

Kwartiermaken

In de wijken en buurten waar Kwintes actief is zijn de medewerkers van Bureau Herstelondersteuning aan het kwartiermaken. Ze proberen meer begrip en ruimte te scheppen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit kan door voorlichting te geven, maar ook gewoon door een praatje te maken bij een kop koffie of thee.