Onze aanpak

Kwintes biedt herstelgerichte ondersteuning, het liefst in de vertrouwde thuissituatie. Goede woon- en verblijfsruimte zien wij als startpunt voor herstelprocessen. Daarvoor ontwikkelen we producten en diensten voor begeleiding en wonen. Als begeleiding aan huis niet toereikend is, bieden we een veilige omgeving in onze locaties voor huur, beschermd wonen of opvang. We werken aan preventie, begeleiden mensen naar werk, voegen behandelaspecten toe, bieden trainingen en zelfhulp en nazorg. We gaan in gesprek met stakeholders, bijvoorbeeld gemeenten, over  hetgeen van meerwaarde is voor onze cliënten.  

Ondersteuning bij jouw herstel

Het begrip herstel is een betekenisvol begrip in de ondersteuning die Kwintes biedt. Herstellen is een persoonlijk proces dat er voor ieder mens anders uitziet. Herstel gaat over het hervinden van: 

  • Een positief zelfbeeld (ondanks de strijd met psychische kwetsbaarheid). Vaak gaat het om een zoektocht naar zin en hoop, naar een leven waarin de kwetsbaarheid een onderdeel van het leven mag zijn; 
  • De grip op het eigen leven (her-)vinden en het kunnen leven met de kwetsbaarheid; 
  • Een maatschappelijke omgeving met betekenisvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid. Je kan ontdekken hoe jij kan omgaan met jouw eigen kwetsbaarheid.  

Jij bent zelf de eigenaar over jouw herstelproces.  

Vanaf 2022 ondersteunt Kwintes herstelprocessen vanuit één basismethodiek: SRH (Steunend Relationeel handelen). Met deze basismethodiek worden krachten aangeboord voor herstel van eigen regie en groei, met oog voor kwetsbaarheden en beperkingen. Wij geloven dat jij vanuit zelfmanagement jouw eigen herstelondersteuner bent (daarbij kan gedacht worden aan het benutten van eerder opgedane ervaringen en eigen mogelijkheden). Anderen kunnen hierbij ondersteuning bieden. Denk daarbij aan professionals (begeleiders/behandelaren), naasten en ervaringsdeskundigen. 

Alle zorgmedewerkers van Kwintes worden getraind in de SRH-methodiek. Als het bijdraagt aan goede ondersteuning, kunnen ook andere methoden en interventies worden ingezet. 

Vakgroep DOE (Deskundige Ondersteuning vanuit Ervaring)

Vakgroep DOE houdt zich binnen Kwintes dagelijks bezig met het scheppen van ruimte voor herstelprocessen. De medewerkers van deze Vakgroep doen dit samen met een aantal vrijwillig medewerkers. Zij organiseren en ondersteunen o.a. bijeenkomsten, voorlichting en cursussen over herstel voor cliënten en naasten van cliënten. 

Daarnaast zet de Vakgroep zich in om het ‘hersteldenken’ in de gehele organisatie te versterken. Dit doen zij door het bieden van voorlichting, scholing en coaching van medewerkers van Kwintes. Daarnaast doen zij onderzoek naar de herstelgerichtheid binnen zorgteams. 

Om herstelprocessen optimaal te kunnen ondersteunen hebben de zorgmedewerkers een organisatie nodig die hen daar de ruimte voor biedt.  De Vakgroep richt zich daarom ook op Kwintes als organisatie in haar geheel. 

Ervaringsdeskundigheid

De medewerkers van Vakgroep DOE hebben allemaal ervaring met ontwrichting en herstel in hun eigen leven. Zij werken vanuit ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigen hebben het vermogen om op grond van de ervaringen van zichzelf en anderen, ruimte te maken voor herstelproscessen van anderen. Dit kan als de eigen kwetsbaarheid op een professionele manier benut kan worden. Verschillende bijeenkomsten en cursussen worden ondersteund door ervaringsdeskundigen. Het uitgangspunt is dat cliënten van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen steunen. Het tegengaan van stigma’s en zelfstigmatisering is hier onlosmakelijk aan verbonden. Stigma’s zijn (voor-)oordelen en er is sprake van zelfstigmatisering op het moment dat cliënten zelf deze (voor-)oordelen zijn gaan aannemen als waarheid. 

Ook zijn er cursussen waarin geleerd kan worden  om de eigen ervaringen in te zetten voor het eigen herstelproces en dat van anderen. 

Kwartiermaken

In wijken en buurten waar Kwintes actief is, zijn de medewerkers van Vakgroep DOE betrokken bij Kwartiermaken. Zij proberen meer begrip en ruimte te scheppen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarmee wordt gewerkt aan een welkome samenleving voor iedereen. Dit kan door het geven van voorlichting, maar ook door gewoon een praatje te maken bij een kop koffie of thee. 

In steeds meer gemeenten wordt ook de samenwerking gevonden met (ervaringsdeskundigen van) andere zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.