Herstelondersteuning in de organisatie

Kwintes gelooft in herstel en herstelprocessen. Herstel is van de cliënten en onze organisatie streeft ernaar herstelondersteunend te zijn. Herstel kan voor onze cliënten bestaan uit actieve acceptatie van de eigen kwetsbaarheid en door het opnieuw vormgeven van het dagelijks leven. Zingeving en betekenisvolle activiteiten ontplooien horen hierbij.

Bureau Herstelondersteuning

Bureau Herstelondersteuning binnen Kwintes houdt zich dagelijks bezig met het ruimte scheppen voor herstelprocessen. Dit doen medewerkers en vrijwilligers door het organiseren van o.a. bijeenkomsten, voorlichtingen en cursussen.
In de zogenaamde herstelwerkgroepen kunnen cliënten van elkaar leren en steun ontvangen. Er zijn ook cursussen waarin zij leren hun eigen ervaringen en levensverhaal in te zetten bij hun herstelproces en dat van anderen. De erkenning en herkenning die ze daar ervaren zijn een sterk middel bij herstel. Het tegengaan van stigma’s en zelfstigmatisering zijn hier onlosmakelijk aan verbonden.

Bureau Herstelondersteuning zet zich in om de organisatie en de zorg herstelgerichter te maken. Dit gebeurt door het voorlichten en trainen van medewerkers. Kwintes ontwikkelt zich zo steeds meer tot een herstelondersteunende organisatie.
In de wijken en buurten zijn de mensen van Bureau Herstelondersteuning aan het kwartiermaken. Ze proberen meer begrip en ruimte te scheppen voor mensen met een kwetsbaarheid. Dit kan door voorlichting te geven, maar ook gewoon door een praatje te maken.

De medewerkers van Bureau Herstelondersteuning hebben allemaal persoonlijke ervaring met de (O)GGZ. Ze zijn zogenaamd ervaringsdeskundig. Ongeveer 20 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor Bureau Herstelondersteuning.