Maatregelen corona

In dit overzicht geeft Kwintes een beeld van de wijze waarop zij omgaat met de coronapandemie. Wij voeren momenteel in een hoog tempo aanpassingen door om de cliëntenzorg zo goed mogelijk te continueren. Conform het landelijk beleid en de richtlijnen van het RIVM voert Kwintes de zorg binnen de huidige omstandigheden zo optimaal mogelijk uit.

In de eerste plaats richt Kwintes zich op de begeleiding van onze cliënten. Dit heeft onze hoogste prioriteit. Daarnaast bieden we zoveel mogelijk ondersteuning aan de begeleiders. Bijvoorbeeld d.m.v. protocollen en richtlijnen hoe in de diverse situaties te handelen.

Basiszorg

Om de continuïteit van zorg te waarborgen, bieden we de zorg in sommige gevallen anders aan. Dit komt doordat we werken conform de RIVM-voorschriften (social distancing). In alle gevallen leveren we basiszorg. We zorgen ervoor dat cliënten hun medicatie nemen, voeding krijgen, zich wassen en in contact blijven met de begeleiders voor alle dagelijkse zaken. Het cliëntcontact, gaat waar mogelijk via beeldbellen en telefonisch. Op deze wijze houden we zicht op onze cliënten en zien zo toe op hun gezondheid. Cliënten die in paniek raken of decompenseren brengen we zelf tot rust of we schakelen zo nodig de crisisdienst in.

Bezoek in een woonvorm van Kwintes

Per 6 juli is bezoek mogelijk op locaties waar ouderen of cliënten wonen die tot de corona risicogroep behoren (zie richtlijnen RIVM). Wel gelden nog enkele restricties, zoals de hygiëne maatregelen en de 1,5 meter afstand. De bewoner kan in overleg met de persoonlijk begeleider zelf beslissen wie er op bezoek komt. Daarbij is er ook ruimte om afspraken te maken over het aantal bezoekers die tegelijkertijd aanwezig zijn tijdens een bezoekmoment.

Onze medewerkers bevragen bezoekers op klachten (keelpijn hoesten, verhoging/ koorts). Als er sprake is van klachten, dan is bezoek helaas niet mogelijk. Op een locatie waar sprake is van besmetting vindt geen bezoek plaats.

Sinds 18 mei is bezoek mogelijk op locaties waar geen bewoners wonen die tot de corona risicogroep behoren. Waar er redenen zijn om hiervan af te wijken kan de zorgmanager tijdelijk anders besluiten.

Instroom nieuwe cliënten

Ons uitgangspunt is om nieuwe instroom van cliënten in principe door te laten gaan. Uiteraard volgt het personeel ook hier de richtlijnen van het RIVM. We adviseren onze medewerkers om geen intakegesprekken te voeren als er een wachtlijst is en er voorlopig geen plaats blijkt te zijn voor de betreffende cliënt. In die gevallen worden de gesprekken uitgesteld tot in ieder geval 1 juni aanstaande.

Quarantaine en beschermingsmiddelen

Wij zorgen op dit moment voor quarantaine plekken. De eerste locatie is geopend in Hilversum. Bij het creëren van quarantaineplekken kijken we nauwlettend of een locatie geschikt is voor quarantaine en welke doelgroep hier kan verblijven. Allereerst komen cliënten in aanmerking die geen mogelijkheid hebben om op hun eigen plek in quarantaine te verblijven. Voor veilig vervoer van cliënten, hebben we afspraken gemaakt met BAS Ambulance Service. Zij hebben indien nodig ook psycholances, speciaal voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, beschikbaar.

Tegelijkertijd proberen wij onze medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Op dit moment wordt er gezorgd voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) waarmee onze medewerkers besmette cliënten kunnen verzorgen.

Daklozenopvang

Dak- en thuislozen hoeven tot nader bericht niet meer overdag naar buiten. Om het risico op besmetting te verkleinen hebben we naast de reguliere locaties tijdelijk ook andere locaties beschikbaar. Zo hebben we in Hilversum een aantal daklozen tijdelijk ondergebracht in een hotel.

Inloop- en activeringscentra

Alle onze inloop locaties en activeringscentra gaan vanaf 1 juni geleidelijk weer open. Hiermee volgen wij de maatregelen van het kabinet. Momenteel worden de activiteiten bij verschillende centra aangepast aan o.a. de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand richtlijn. Dit betekent dat nog niet alle cliënten op dezelfde manier en met dezelfde frequentie gebruik kunnen gaan maken van de dagbestedingsactiviteiten. Meer informatie volgt.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager of bel naar ons landelijke nummer: 0800 594 68 37.