Methodieken

De begeleiding van Kwintes werkt volgens de volgende methodieken.

Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen

De basismethodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) wordt gebruikt bij de Beschermde woonvormen en de Ambulante begeleiding. Deze methodiek helpt begeleiders om cliënten te ondersteunen bij de door hen gewenste kwaliteit van leven.

De begeleiders onderzoeken heel gericht wat de wensen en persoonlijke voorkeuren van cliënten zijn op het gebied van wonen, werken, leren en vrijetijdsbesteding (de levensdomeinen) en op het gebied van zorg voor jezelf en anderen, welzijn en gezondheid, veiligheid en sociale relaties (de persoonlijke domeinen). Door dit te inventariseren ontstaat goed inzicht in de wensen en ambities die cliënten hebben. Die worden omgezet naar haalbare doelen. Er worden concrete stappen afgesproken om deze doelen te bereiken. Op deze manier ontstaat een persoonlijk plan voor de cliënt.

Uitgangspunten bij het SRH zijn:

  • Herstelgericht: Herstel wordt gezien als een uniek en persoonlijk proces, waarin iemand weer de draad probeert op te pakken en zijn/haar leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven. Herstellen is iets anders dan genezen of rehabiliteren. Het is meer een persoonlijk en is gericht op de rol die de cliënt zelf speelt of zou kunnen spelen. Herstellen is wat mensen met een beperking zelf doen, rehabilitatie is wat hulpverleners kunnen doen om dat herstelproces te bevorderen. Herstelondersteunende zorg gaat ervan uit dat de begeleiding in dienst staat van het herstelproces van cliënten en dat bij iedere cliënt –niemand uitgezonderd- herstel als uitgangspunt wordt genomen.
  • Presentiegericht: karakteristiek voor de presentiebenadering is dat begeleiders op een respectvolle en aandachtige er zijn voor cliënten, en daarbij een werkzame persoonlijk-professionele relatie realiseren.
  • Krachtgericht werken:  houdt in dat begeleiders zoeken naar versterking van de mogelijkheden in de cliënt en de mogelijkheden in de omgeving van de cliënt die een bijdrage kunnen leveren aan het herstel en/of ontwikkelingsproces.

Methodiek 8 fasen

Bij de maatschappelijke opvang wordt er gewerkt met de methodiek 8 fasen.

Deze methodiek bestaat concrete instrumenten voor begeleiders om cliënten te ondersteunen bij het doelgericht werken aan hun toekomst. Het is een planmatige aanpak in de individuele begeleiding van cliënten, de gehele situatie en de vraag van de cliënt staat hierbij centraal. Evenals de sterke punten en krachten van de cliënten. Het bereiken van een hogere mate van zelfredzaamheid staat voorop.

De begeleiding vindt plaats via acht fasen, van instroom tot uitstroom. De fasen hebben betrekking op acht leefgebieden, zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, praktisch functioneren, werk en activiteiten. De leefgebieden zijn persoonsgericht, ze gelden voor iedereen.

Het doel van het 8-fasenmodel is dat de cliënt inzicht heeft in zijn eigen situatie, zijn doelen en drijfveren, en in zijn eigen kracht.