Cliëntenmedezeggenschap

De mening van mensen die wij begeleiden speelt een belangrijke rol bij het leveren van goede zorg. Zij kunnen invloed uitoefenen op de zorg die zij krijgen en, voor de bewoners van beschermende woonvormen, op de omgeving waarin zij wonen. Daarom vinden we medezeggenschap belangrijk. Doel van medezeggenschap is om de dienstverlening waar nodig te veranderen en verbeteren.

Op lokaal niveau werken we samen met cliënten aan de kwaliteit van ons werk. Dit kan op verschillende manieren, passend bij de mogelijkheden van de cliënten. Samen met teams wordt afgesproken hoe de medezeggenschap op locatie vorm krijgt.

Op gemeentelijk niveau volgen Cliënten Advies Raden (CAR) de ontwikkelingen op gebiedsniveau. Zij hebben de zorgmanagers als aanspreekpunt.

Sinds de invoering van de WMO-financiering per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beleid, waardoor de medezeggenschap van cliënten zich mede op het beleid van de gemeenten richt. De CAR’s overleggen met, of adviseren aan de gemeenten. Daarbij werken ze samen met de lokale medezeggenschap.

De Centrale Cliëntenraad (CCR) geeft een stem aan de individuele cliënt. De raad van bestuur is gesprekspartner van de CCR. Adviezen van de CCR aan de Raad van Bestuur zijn mede richting gevend voor het beleid van Kwintes.

Mening geven op diverse niveaus

Mee- praten en denken kan op lokaal, gemeentelijk en centraal niveau. Alle raden kunnen namens cliënten hun mening geven over alles wat hen rechtstreeks aangaat. Bijvoorbeeld de huisregels, het medicijngebruik, de begeleiding, het eten en de financiën.

Medezeggenschap op lokaal niveau

Bij voorkeur heeft elke locatie of voorziening medezeggenschap georganiseerd. De lokale medezeggenschap behartigt belangen over het wonen, leven en begeleiden. Lokale medezeggenschap heeft adviesrecht als het om onderwerpen dichtbij huis gaat. Zoals huisregels en bijvoorbeeld verbouwingen. Medezeggenschap op lokaal niveau helpt om er voor te zorgen dat cliënten zich uitspreken
over hun wensen en opvattingen over hun directe leefwereld en de begeleiding die geboden wordt. Dit kan op verschillende manieren inhoud krijgen, zoals aanwezigheid van cliënten bij teambesprekingen, een cliëntenoverleg of -beraad, panelgesprekken, spiegelgesprekken, inloopmomenten voor inspraak, partner benadering, moreel beraad, etc. Maar cliënten kunnen ook besluiten tot een lokale cliëntenraad (LCR). De lokale medezeggenschap kan desgewenst betrekking hebben op meerdere locaties, voorzieningen en/of
begeleidingsteams.

Medezeggenschap op gemeentelijk niveau

Dit betreft het werkgebied van een centrumgemeente. Hier wordt een CAR ingesteld. Binnen
Kwintes gaat het om de centrumgemeenten: Amersfoort (inclusief Ede), Almere, Gouda (inclusief Leiden), Hilversum en Utrecht.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een CAR vorm te geven. De cliënten bepalen zelf de
opzet en werkwijze. Er zijn goede ervaringen binnen Kwintes als het gaat om de samenwerking tussen lokale medezeggenschap en de medezeggenschap in het betreffende gebied, bijvoorbeeld in de vorm van een Bureau Medezeggenschap of Bureau Cliëntenbelangen. Ook zijn er mogelijkheden om deze te combineren met herstelgerichte activiteiten en/of cliënt gestuurde initiatieven.

Medezeggenschap op centraal niveau

De inbreng van de cliëntenraad is belangrijk om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te verbeteren. De centrale cliëntenraad raadpleegt cliënten binnen heel Kwintes en brengt hun ervaringen, wensen en verwachtingen over de zorg- en dienstverlening van Kwintes onder de aandacht van de raad van bestuur . De raad van bestuur van Kwintes vraagt advies aan de centrale raad. Het gaat meestal over belangrijke wijzigingen in het algemeen beleid van Kwintes, samenwerkingen of organisatorische veranderingen.

Jouw mening telt

Alle raden worden ondersteund door coach/ondersteuners.
Ook jouw mening is belangrijk. Meer weten of meedoen? Mail naar: clientenmedezeggenschap@kwintes.nl