Veelgestelde vragen

Aanmelden voor cliënten

Voor begeleid wonen heeft een cliënt meestal geen beschikking nodig. De centrale toegang van de gemeente bepaalt samen met de intaker van Kwintes of iemand in aanmerking komt voor de opvang. Omdat een cliënt in begeleid wonen zelf de huur betaald heeft hij/zij in sommige gevallen een beschikking nodig voor de begeleiding. In de meeste gevallen ontvangt Kwintes een subsidie voor het geven van begeleiding in het begeleid wonen en dan hoeft een cliënt geen beschikking aan te vragen.

Dit gaat altijd in overleg met desbetreffende gemeente.

Als je al een beschikking hebt van je gemeente, dan kan je je direct aanmelden via het aanmeldformulier. Hier kan je je beschikking uploaden. Heb je nog geen beschikking? Dan zal je eerst contact op moeten nemen met je gemeente of een wijkteam. Wil je meer informatie over het aanmelden? Neem dan gerust contact op of lees hier de uitgebreide aanmeldroute.

Aanmelden voor verwijzers

Voor begeleid wonen heeft een cliënt meestal geen beschikking nodig. De centrale toegang van de gemeente bepaalt samen met de intaker van Kwintes of iemand in aanmerking komt voor de opvang. Omdat een cliënt in begeleid wonen zelf de huur betaald heeft hij/zij in sommige gevallen een beschikking nodig voor de begeleiding. In de meeste gevallen ontvangt Kwintes een subsidie voor het geven van begeleiding in het begeleid wonen en dan hoeft een cliënt geen beschikking aan te vragen.

Voor beschermd wonen geldt dat het belangrijk is dat een cliënt daar woont waar de begeleiding de meeste kans van slagen heeft. Dit is meestal in de buurt van een bestaand netwerk. Beschermd wonen is landelijk toegankelijk. Dat betekent dat iemand ook een beschikking kan aanvragen in een andere woonplaats als iemand denkt daar beter op zijn plaats te zijn (bijvoorbeeld omdat hij/zij er eerder hulp ontving of omdat deze persoon er is opgegroeid).

Maatschappelijke opvang is gedeeltelijk landelijk toegankelijk. Voor een slaapplek kan iemand overal terecht. Crisisopvang en begeleiding ontvangt een persoon in de gemeente waar hij/zij verblijft of waarmee hij/zij de meeste binding heeft.

De vrouwenopvang is een landelijk stelsel. Daarbij geldt: We vangen op in de eigen regio tenzij het in verband met veiligheidsrisico’s belangrijk is dat iemand elders in het land een plek krijgt. De vrouwenopvang in de eigen regio bespreekt dit met de cliënt en ondersteunt bij het vinden van de juiste plek.

Algemeen

Voor iedereen is goede zorg en ondersteuning belangrijk, maar je wilt ook weten wat er met je gegevens gebeurt en dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Als zorgorganisatie zijn we dat ook wettelijk verplicht. Bij Kwintes zijn we bewust van de gevoeligheid van persoonsgegevens en de rol en verantwoordelijkheid die wij hebben. Meer weten? Lees hier meer over ons privacyverklaring.

Voor beschermd wonen geldt dat het belangrijk is dat een cliënt daar woont waar de begeleiding de meeste kans van slagen heeft. Dit is meestal in de buurt van een bestaand netwerk. Beschermd wonen is landelijk toegankelijk. Dat betekent dat iemand ook een beschikking kan aanvragen in een andere woonplaats als iemand denkt daar beter op zijn plaats te zijn (bijvoorbeeld omdat hij/zij er eerder hulp ontving of omdat deze persoon er is opgegroeid).

Maatschappelijke opvang is gedeeltelijk landelijk toegankelijk. Voor een slaapplek kan iemand overal terecht. Crisisopvang en begeleiding ontvangt een persoon in de gemeente waar hij/zij verblijft of waarmee hij/zij de meeste binding heeft.

Eenvoudig en direct is dat jij je klacht bespreekt met de betrokkene(n). Je kunt bij het gesprek hulp vragen van familie of vrienden. Ook is het mogelijk om de klacht te bespreken met de klachtenfunctionaris of een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Je kunt je hierbij laten ondersteunen door de cliëntvertrouwenspersoon.

Lees hier alles over klachten!

Begeleiding

We bieden begeleiding in een beschermde woonvorm, opvang of bij jou thuis. We helpen je bij het krijgen van een ritme in de dag, je huishouden, financiën, het opbouwen van een netwerk of boodschappen doen. We bieden werkbegeleiding en budgetbeheer. Specialistische begeleiding bieden we bij autisme en huiselijk geweld. Ook bieden we begeleiding aan gezinnen. En mensen die niet zelf om hulp vragen kunnen we proberen te helpen met bemoeizorg.

Kwintes biedt veel mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, zowel intern- als bij externe samenwerkingspartners. Samen met jou zoeken we naar de juiste plek waar je jouw talenten zoveel mogelijk kan ontplooien.

Budgetbeheer

Kwintes heeft een ontheffing van de Nederlandse Bank. Met deze ontheffing kan Kwintes banknummers openen op naam van de eigen organisatie.

Cliënten die bij Kwintes in beheer komen krijgen altijd een banknummer van de Rabobank. Doordat Kwintes deze banknummers op eigen naam kan openen zijn de banknummers op voorraad, zodat er altijd direct gestart kan worden en er na aanmelding altijd direct een banknummer ter beschikking is.

Kwintes heeft een bankgarantie zodat cliënt gelden veilig beheerd kunnen worden en er geen risico is voor de cliënt.

Familie

Kwintes vindt het belangrijk dat de familieleden en naasten van cliënten betrokken zijn bij de begeleiding. Er wordt naar gestreefd dat er iemand uit het netwerk van de cliënt aanwezig is bij de intake. Familie en naasten worden bij de begeleiding betrokken daar waar het kan, ondersteunend en herstel bevorderend is.

Kwintes biedt verschillende vormen van begeleiding. Het kan een onderdeel van de begeleiding zijn om samen met u en uw kind te onderzoeken wat een passende vervolgplek is. Ook kan er samen met u gekeken worden of er binnen Kwintes een passende vervolgplek is voor uw kind.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Kwintes biedt verschillende vormen van begeleiding aan. Als jij je zorgen maakt om een familielid of naaste en deze persoon vraagt zelf niet om hulp, dan kunnen we kijken of Bemoeizorg iets is.

Neem contact met ons op om te bespreken wat wij voor je kunnen doen.

Kwintes heeft in een aantal woonplaatsen een crisisopvang en/of een dag- en nachtopvang. Neem contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden voor hem/haar zijn.

Het is bij Kwintes niet mogelijk om met spoed geplaatst te worden in een beschermde woonvorm. Op de meeste woonvormen is er sprake van een wachtlijst. Neem contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden voor hem/haar zijn.

Kosten

Dit wordt per situatie beoordeeld , neem contact op met Kwintes via het telefoonnummer 0800 594 68 37.

Als je bij Kwintes komt wonen dan moet je mogelijk huur betalen. Dat hangt af van de woonvorm waarvoor je kiest. In geval van beschermd wonen zijn de woonkosten meegenomen in de beschikking en betaal je een eigen bijdrage. In andere gevallen sluit Kwintes een huurovereenkomst met jou. Dan betaal je huur en kom je mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag.

Hoeveel de eigen bijdrage is verschilt. Dit is afhankelijk van welke zorg je ontvangt en wat je inkomenssituatie is. Je kunt een inschatting maken, van je eigen bijdrage in jouw situatie, via de site van het CAK.

Ja, indien je een beschikking voor zorg hebt via de gemeente of wanneer je je aanmeldt voor maatschappelijke opvang of vrouwenopvang.

Ja grotendeels. Je betaalt in de meeste situaties wel een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van welke zorg je ontvangt en je inkomenssituatie. Kijk op de website van het CAK voor meer informatie.

Daarnaast houd jij je eigen ziektekostenverzekering. Wat via je ziektekostenverzekering (deels) vergoed wordt is afhankelijk van je verzekering. Informatie wat via de basis-ziektekostenverzekering wordt vergoed staat op de website van de Rijksoverheid.

Ondersteuning

Kwintes biedt veel mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, zowel intern- als bij externe samenwerkingspartners. Samen met jou zoeken we naar de juiste plek waar je jouw talenten zoveel mogelijk kan ontplooien.

Wachtlijst

Kwintes heeft mogelijkheden om de duur van de wachtlijst te overbruggen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door te starten met begeleiding aan huis.

Beschermd wonen

Voor een beschermde woonplek hebben wij wachtlijsten. Hoe lang onze wachtlijst is verschilt per regio en locatie.

In sommige regio’s geldt een regionale wachtlijst die wordt beheerd vanuit de gemeente. Een Wmo consulent van de gemeente kan u dan meer vertellen over de wachtlijst.

Hou er rekening mee dat de plek op de wachtlijst soms weinig zegt over de tijd dat u moet wachten. We hebben plekken die pas beschikbaar worden als iemand weer ergens anders gaat wonen. Daardoor kan het langer duren voordat er een plek beschikbaar komt.

Kwintes heeft mogelijkheden om de duur van de wachtlijst te overbruggen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door te starten met ambulante begeleiding.

Crisisopvang, dag- en nachtopvang

Voor de crisisopvang en dag- en nachtopvang gelden geen wachttijden. Je kunt direct contact opnemen met een locatie, dan hoor je of er een plek beschikbaar is. Het kan dus zijn dat je niet direct terecht kunt.

Woonvorm van Kwintes

Voor een plek in een woonvorm van Kwintes kan een wachtlijst zijn. Deze wachtlijst verschilt per woonvorm en per locatie. Wij raden je aan contact op te nemen met de gewenste woonlocatie. Indien de wachtlijst te lang is kan Kwintes extra begeleiding thuis bieden.

Begeleiding

Voor begeleiding kan je meestal binnen 2 weken terecht. Soms kan dit ook eerder zijn.

Wonen

In verschillende gemeenten kan Kwintes iets betekenen in de preventie van huisuitzetting. Vraag aan de WMO-consulent of je contactpersoon bij de woningcorporatie welke afspraken er gemaakt zijn en of jij daarvoor in aanmerking komt.

Bij Kwintes gaan we uit van: “zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk”. De intaker bespreekt met je welk traject het beste past bij jouw ondersteuningsvraag.

De groepsgrootte verschilt. Dit varieert van 3 tot 5 mensen in een huis, tot  een grotere woonvorm rond de 30 bewoners. Het verschilt per locatie of dit kamers met gemeenschappelijke voorzieningen zijn, studio’s, of appartementen geclusterd bij elkaar. Meestal worden er groepsactiviteiten georganiseerd of wordt gezamenlijk gegeten. Afhankelijk van je ondersteuningsvraag of behoefte kan je daaraan deelnemen.

Als je bij Kwintes komt wonen heb je altijd een eigen kamer. In dit geval deel je dan je sanitair en/of kookgedeelte. Soms kan dit ook een studio of een appartement zijn, deze hebben een eigen sanitair en keuken.

In de nachtopvang voor dak- en thuislozen zijn slaapzalen.

Voor begeleid wonen heb je meestal geen beschikking nodig. De centrale toegang van de gemeente bepaalt samen met de intaker van Kwintes of je in aanmerking komt voor deze woonvorm.

Begeleid wonen is erop gericht dat je in een korte periode leert (weer) zelfstandig te wonen. In de meeste gevallen betaal je huur aan Kwintes en ontvang je op afgesproken tijden begeleiding. In begeleid wonen kan je ook terecht als je psycho-sociale problemen hebt. De woonruimte wordt bij begeleid wonen beschikbaar gesteld zolang als er begeleiding ontvangen wordt. Beschermd wonen is meer gericht op mensen met psychische kwetsbaarheden en ook mogelijk voor een langere periode. In beschermd wonen betaal je een eigen bijdrage. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door het CAK op basis van je inkomen.

Beschermd wonen kan in een gemeente die dit aanbod biedt. Dat hoeft dus niet je eigen gemeente te zijn. Er moet uiteraard wel een plek beschikbaar zijn om te kunnen wonen. Voor beschermd wonen gelden vaak wachtlijsten. Hoe lang de wachtlijst is, verschilt per gemeente/regio. Als de gemeente niet het juiste aanbod heeft, kan uitgeweken worden naar een andere gemeente.

Ja, dat is mogelijk op afspraak.
Om te voorkomen dat er regelmatig mensen de locaties bezichtigen (het huis van een ander) is een bezichtiging pas mogelijk na een intakegesprek. Na dit gesprek kan op de juiste en passende locatie een afspraak gemaakt worden voor een bezichtiging.

Neem contact op voor het maken van een afspraak.