ANBI

Kwintes staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 Januari 2014 zijn wij verplicht onderstaande gegevens via internet openbaar te maken.

Naam

Stichting Kwintes

Doelstelling

  1. De stichting heeft ten doel: het (doen) verlenen van maatschappelijke (vrouwen)opvang en geestelijke gezondheidszorg waaronder begrepen: a. het bieden van zorg en dienstverlening aan personen die als gevolg van psychosociale en/of psychiatrische problemen voor langere tijd beperkt zijn in hun sociale functioneren, alsmede b. het bieden van onderdak, opvangvoorzieningen, (woon)begeleiding en hulp bij huiselijk geweld, van preventie tot nazorg ten behoeve van kwetsbare groepen en individuen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daarmee bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van des woords.
  2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het in stand houden en exploiteren van een instelling voor opvang, begeleiding en activering; b. het bieden van opvang, verblijf en/of begeleiding en/of verzorging en/of verpleging en/of behandeling; c. het aangaan en in stand houden van zodanige relaties met daarvoor in aanmerking komende andere instellingen en instanties op het terrein van gezondheidszorg- en welzijnszorg en met maatschappelijke organisaties dat een goede continuïteit van zorg kan worden verwezenlijkt, alsmede al hetgeen verband houdt met het bovenstaande .d. het verrichten van schuldhulpverlening aan cliënten die dit behoeven.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

Mevrouw I. van Hooff, raad van bestuur

Fiscaal Nummer

8152.02.052

BTW. Nummer

NL.8152.02.052.B.01

Contactgegevens

Stichting Kwintes
Postbus 31
3700 AA Zeist
Laan van Vollenhove 3213
3706 AR Zeist

Telefoon 030 – 695 61 73
Email info@kwintes.nl

ANBI formulier

Lees het hier!

Jaarrekening 2022

Lees het hier!

Strategie 2021-2024

Lees het hier!

Stichting Vrienden Maatschappelijke Opvang en Ondersteuning Regio Amersfoort
Deze stichting is 25 jaar geleden gevormd om met donateurs projecten te financieren zoals  het sociaal pension, de inrichting van de Rotonde, financiering van kinder/jongerenwerker, verlenen van opstartleningen en recentelijk het bakfietsproject. De stichting communiceert jaarlijks met een nieuwsbrief. Hier staat het financiële verslag van 2020 en de exploitatierekening. Deze vermelding staat hier genoemd wegens de ANBI status van de stichting.