Wonen

Soms lukt het (nog) niet om zelfstandig te wonen. Beschermd of begeleid wonen kan dan een oplossing zijn. Kwintes biedt verschillende woonvormen. Het verblijf in een woonvorm duurt  zo lang als nodig en zo kort als noodzakelijk.  Wonen bij Kwintes betekent zo gewoon mogelijk wonen in de wijk, gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Wonen bij Kwintes

Kwintes richt huisvesting en begeleiding gescheiden in om het proces van stabilisatie en herstel zo goed mogelijk vorm te geven. Dat betekent dat huisvesting ingericht wordt naast het begeleidingsproces. Kwintes ontwikkelde daarom verschillende woonmodules, om iedereen naast de juiste begeleiding ook passende huisvesting te kunnen bieden. In een interactieve PDF laten we zien welke verschillende woonmodules Kwintes heeft (klik op de plusjes voor meer informatie). Ook lieten we onderstaande informatieve animatie maken die laat zien welke mogelijkheden ondersteuning bij wonen biedt.

Beschermd wonen

In een beschermende woonvorm biedt Kwintes begeleiding op alle levensgebieden waaronder het organiseren van het huishouden, het regelen van de financiën en het maken van een dagindeling. In een beschermende woonvorm wonen mensen in een woonhuis, eengezinswoning of appartement. Dat betekent groepswonen of individueel, in een gewone woonwijk, met winkels en openbaar vervoer op loopafstand. Welke begeleiding iemand krijgt, hangt af van de begeleidingsvraag. Soms is er 24 uur per dag een begeleider aanwezig, soms is een begeleider 24 uur per dag beschikbaar in geval van nood.

We bieden onder andere specialistische woonvormen voor jongeren, ouderen, mensen bij wie het wonen wordt belemmerd door ernstige verslavingsproblematiek, mensen met autisme of Korsakov en jonge moeders.

Begeleid wonen

Sommige (jonge)mensen worden gehinderd door psychiatrische of psychosociale problemen. Of het nu gaat om het runnen van een eigen huishouden, het volgen van een studie, eigen geld verdienen of de financiën op orde houden. Kwintes biedt deze mensen tijdelijke begeleiding. Zo krijgen zij weer grip op hun leven. Bij begeleid wonen ontvangen mensen begeleiding alleen betalen zij zelf de huur.

Kortdurend Verblijf

Kwintes heeft de mogelijkheid kortdurende verblijf te leveren op bestaande woonlocaties. Deze plekken zijn bedoeld voor jongeren (18-) alsmede volwassenen (18+). Kortdurend verblijf kan ingezet worden, zodat mantelzorgers tijdelijk worden ontzien (respijtzorg). Ook is het geschikt voor logeerdagen- en weekenden voor jongeren met autismeproblematiek en het afschalen van intensieve naar lichte ondersteuning (overbruggingszorg). We bieden kortdurend verblijf in onder andere Almere, Lelystad en Noordoostpolder.

Fasehuis

Een fasehuis is een woonvorm voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, die nog niet in staat zijn beschermd te wonen. Vooral mensen die 24 uur per dag intensieve begeleiding nodig hebben, komen in aanmerking voor wonen in een fasehuis. Gedurende een jaar worden bewoners intensief begeleid en voorbereid op beschermd wonen. De begeleiding is gericht op het (opnieuw) aanleren van woonvaardigheden.

Wonen met autisme

Leven met autisme kan betekenen dat, op weg naar zelfstandigheid, mensen gebaat zijn om in een speciale woonvorm voor mensen met autisme te leven en specialistische begeleiding te krijgen. Daar bieden wij speciale trainingen en cursussen, gericht op woonvaardigheden en zijn de locaties speciaal ingericht. Kwintes werkt intensief samen met verschillende organisaties, zoals de NVA, MEE, Bureau Jeugdzorg en GGz Centraal om het aanbod voor mensen met autisme continu te verbeteren.

Ouderinitiatieven voor mensen met autisme

Voor begeleiding van mensen met autisme werken wij ook samen met ouderinitiatief stichting De Grasboom. In deze stichting werken ouders en verzorgers van mensen met autisme aan woonvoorzieningen met begeleiding.

Kamers met kansen

In Lelystad biedt Kwintes het project ‘Kamers met Kansen’. Op deze woonlocatie krijgen jongeren tussen 16 en 26 jaar de mogelijkheid een nieuwe start te maken. Wie in aanmerking wil komen voor Kamers met Kansen, moet werk hebben of een opleiding volgen en daarnaast beschikken over een indicatie voor begeleid wonen. Meer informatie? Mail naar: kamersmetkansenlelystad@kwintes.nl.

Forensische voorziening

Mensen met een forensische maatregel leefden vaak voor langere tijd in een justitieel gedwongen kader, met weinig eigen verantwoordelijkheden en zeggenschap. De stap terug in de samenleving is groot. Kwintes biedt deze mensen specifieke begeleiding, waarbij gewerkt wordt aan het geleidelijk teruggeven van de autonomie. Dit kan binnen een onderdeel van een al bestaande woonvoorziening, maar ook in een speciale woonvorm.

Persoonlijke Verzorging

De woonbegeleiders van Kwintes zijn toegerust om persoonlijke verzorging als basiszorg te leveren. Wanneer er vraag is naar intensieve persoonlijke verzorging, wordt meestal een gespecialiseerde onderaannemer ingeschakeld. De behoefte aan persoonlijk verzorging komt het meeste voor bij volwassen en ouderen met ggz- en somatische problematiek. Bij jongeren komt deze vraag nauwelijks voor. Kwintes biedt persoonlijke verzorging in het gehele werkgebied en op alle locaties.