Ervaringsdeskundigheid

Een aantal medewerkers van Kwintes hebben ervaring met ontwrichting en herstel in hun eigen leven. Zij werken vanuit ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigen hebben het vermogen om op grond van de ervaringen van zichzelf en anderen, ruimte te maken voor herstelproscessen van anderen. Dit kan als de eigen kwetsbaarheid op een professionele manier benut kan worden. Verschillende bijeenkomsten en cursussen worden ondersteund door ervaringsdeskundigen. Het uitgangspunt is dat cliënten van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen steunen. Het tegengaan van stigma’s en zelfstigmatisering is hier onlosmakelijk aan verbonden. Stigma’s zijn (voor-)oordelen en er is sprake van zelfstigmatisering op het moment dat cliënten zelf deze (voor-)oordelen zijn gaan aannemen als waarheid. 

Ook zijn er cursussen waarin geleerd kan worden  om de eigen ervaringen in te zetten voor het eigen herstelproces en dat van anderen. 

Vakgroep DOE

(Deskundige Ondersteuning vanuit Ervaring)

Vakgroep DOE houdt zich binnen Kwintes dagelijks bezig met het scheppen van ruimte voor herstelprocessen. De medewerkers van deze Vakgroep doen dit samen met een aantal vrijwillig medewerkers. Zij organiseren en ondersteunen o.a. bijeenkomsten, voorlichting en cursussen over herstel voor cliënten en naasten van cliënten. 

Daarnaast zet de Vakgroep zich in om het ‘hersteldenken’ in de gehele organisatie te versterken. Dit doen zij door het bieden van voorlichting, scholing en coaching van medewerkers van Kwintes. Daarnaast doen zij onderzoek naar de herstelgerichtheid binnen zorgteams. 

Om herstelprocessen optimaal te kunnen ondersteunen hebben de zorgmedewerkers een organisatie nodig die hen daar de ruimte voor biedt.  De Vakgroep richt zich daarom ook op Kwintes als organisatie in haar geheel. 

Kwartiermaken

In wijken en buurten waar Kwintes actief is, zijn de medewerkers van Vakgroep DOE betrokken bij Kwartiermaken. Zij proberen meer begrip en ruimte te scheppen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarmee wordt gewerkt aan een welkome samenleving voor iedereen. Dit kan door het geven van voorlichting, maar ook door gewoon een praatje te maken bij een kop koffie of thee. 

In steeds meer gemeenten wordt ook de samenwerking gevonden met (ervaringsdeskundigen van) andere zorgaanbieders en welzijnsorganisaties.