Toezicht en bestuur

Raad van bestuur

Kwintes heeft een eenhoofdige raad van bestuur, gevormd door Ineke van Hooff. Extern vertegenwoordigt het bestuur de organisatie bij de branchevereniging Valente. Ook neemt Ineke deel aan allerlei vormen van bestuurlijk overleg in verschillende adviesraden en stuurgroepen.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen Kwintes en legt hierover rekenschap af aan de raad van toezicht.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Kwintes. Behalve als toezichthouder fungeert de raad vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid en deskundigheid tevens als klankbord en adviesorgaan van de raad van bestuur.

Samenstelling Raad van Toezicht

mevrouw drs. M.A. Sikken, voorzitter
mevrouw drs. H.P. Griffioen, vice-voorzitter
de heer E. Reyhan, Msc, lid
de heer J.A.M. Loomans, lid, op voordracht van de CCR
de heer drs. J. van Luttikhuizen RE RA, lid

De raad vergadert gemiddeld 6 keer per jaar in aanwezigheid van de bestuurder, waarbij de volgende zaken onder andere aan de orde komen: algemene gang van zaken, gevolgen van externe ontwikkelingen voor de zorgsector en voor Kwintes in het bijzonder, jaarverslag en jaarrekening, begroting en jaarplan.

De raad van toezicht wordt voor een aantal activiteiten ondersteund door commissies, zoals de auditcommissie en de commissie Zorg, Kwaliteit & Veiligheid.

Het lid dat op voordracht van de centrale cliëntenraad zitting heeft in de raad van toezicht, woont minimaal een keer per jaar een vergadering bij van de centrale cliëntenraad. Van de raad van toezicht zijn de voorzitter en wisselend een lid, tweemaal per jaar aanwezig bij de overlegvergadering tussen bestuurder en ondernemingsraad.

Bestuursdocumentatie

Organogram

Bekijk hier het organogram van Kwintes