Wonen

WijCk Wonen

WijCk Wonen is een wooncollectief voor iedereen die zelfstandig, maar niet alleen wil wonen. Dit innovatieproject maakt goede en betaalbare woonruimte mogelijk, zorgt ervoor dat mensen niet eenzaam zijn en het is een plek waar mensen met en zonder hulpvraag wonen. De prefabstudio’s worden als pakket aangeleverd en vervolgens door bewoners zelf in elkaar gezet. Wonen in zelfbeheer betekent dat de bewoners verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van het wooncomplex. Er zijn specifieke functies in het zelfbeheer, variërend van sociaal beheer, een oogje in het zeil houden, tot technisch beheer, zoals het helpen met huurdersonderhoud. Ze zijn met elkaar betrokken bij de bouw en het onderhoud vanaf de eerste dag. Bekijk hier een animatie video over WijCk Wonen. 

Beschermd Wonen

Beschermd wonen kan een uitkomst zijn wanneer zelfstandig wonen (nog) geen optie is. Kwintes biedt als woonvorm een woonhuis, eengezinswoning of appartement waarin zelfstandig of in groepsverband wordt gewoond. Voorzieningen als winkels en openbaar vervoer zijn altijd nabij. De ondersteuning is afgestemd op de zorgvraag en varieert van 24 uur aanwezigheid tot 24 uur beschikbaarheid. De woonbegeleiders van Kwintes zijn toegerust om persoonlijke verzorging als basiszorg te leveren.

 • Kortdurend of tijdelijk verblijf Kwintes heeft de mogelijkheid kortdurende verblijf te leveren op bestaande woonlocaties. Kortdurend verblijf kan ingezet worden, zodat mantelzorgers tijdelijk worden ontzien (respijtzorg). Ook is het geschikt voor logeerdagen- en weekenden voor jongeren met autismeproblematiek en het afschalen van intensieve naar lichte ondersteuning (overbruggingszorg).

Begeleid Wonen

Begeleid wonen biedt ondersteuning die gericht is op het toe leiden naar maatschappelijke participatie. Bij begeleid wonen ontvangen mensen begeleiding in een woning van Kwintes en betalen zij zelf de huur.

 • Begeleid wonen voor jonge moeders Voor jonge moeders van 16 tot 23 jaar met één kind biedt Kwintes woonruimte en begeleiding in onder andere Amersfoort en Veenendaal. Aan de hand van individuele begeleidingsvragen worden jonge moeders ondersteund om een zelfstandig bestaan op te bouwen.
 

Forensisch

Mensen met een forensische maatregel, kennen een jarenlange periode van een verblijf in een gevangenis en/of huis van bewaring, gevolgd door een verblijf in bijvoorbeeld een (TBS-)kliniek of behandelsetting. Dit betekent leven in een justitieel gedwongen kader met weinig eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap. De overgang van deze situatie naar leven in de maatschappij is groot. Kwintes ondersteunt en biedt begeleiding om deze ingrijpende verandering zo goed mogelijk te laten verlopen. Begeleiding van mensen met een forensische maatregel vraagt een specifieke kennis van begeleiding. Meer over begeleiding aan mensen met een forensische maatregel leest u in dit schema.

Kamers met Kansen

Voor jongeren van 16 tot 26 jaar biedt Kwintes het project Kamers met Kansen. Een woonlocatie met de mogelijkheid om een nieuwe start te maken middels de jeugdmethodiek. Om in aanmerking te komen voor Kamers met Kansen moeten jongeren werk of een opleiding volgen en een indicatie voor wonen hebben. Meer informatie? Kijk op de pagina van Lelystad.

Ouderen

Voor mensen die zowel psychiatrische ondersteuning als geriatrische of somatische zorg nodig hebben biedt Kwintes een woonvorm waar ze voor onbepaalde tijd kunnen wonen. In de woonvorm houdt men rekening met psychiatrische- en lichamelijke kwetsbaarheden, een ander dagritme en bieden we dagbesteding op locatie (Lelystad). Kwintes werkt hier nauw samen met andere specialistische instanties.

Wonen met autisme

Voor mensen met autisme biedt Kwintes passende en specifieke begeleiding in reguliere én speciale woonvormen.

 • Locus 
Met Locus biedt Kwintes een unieke combinatie van behandeling en begeleiding binnen een beschermende woonvorm. Het behandelprogramma Locus is er voor jongvolwassenen (vanaf 16 tot 26 jaar, dit varieert per locatie) met een psychiatrische kwetsbaarheid, die ondersteuning nodig hebben bij de groei naar zelfstandigheid. We leveren zorg voor een zo kort als noodzakelijke periode. Lees alles over Locus. 
 • Trainingen
Binnen het aanbod van trainingen en cursussen voor cliënten zijn ook veel autismespecifieke trainingen, toegespitst op woonvaardigheden.
 • Ouderinitiatieven 
Kwintes ondersteunt ouderinitiatieven die zijn ontstaan om voor jonge mensen met een autismespectrumstoornis de juiste zorg en ondersteuning te creëren. Kwintes werkt nauw samen met De Grasboom. Ouders en verzorgers, verenigd in Stichting De Grasboom, stellen zich ten doel woonvoorzieningen met begeleiding te realiseren.

Begeleiding

Gezinsbegeleiding

Kwintes biedt intensieve en kortdurende begeleiding aan gezinnen in de thuissituatie. Het gaat om gezinnen met problemen op meerdere levensgebieden. De gezinnen worden begeleid door een begeleider via de methodiek Wrap around Care. Het gezin krijgt te maken met één generalist, die de eigen expertise aanvult met de expertise van anderen. De begeleider is integraal verantwoordelijk voor het oppakken van alle vragen rondom opvoeden en opgroeien en/of in combinatie met problemen op meerdere levensgebieden. Het gezin krijgt intensieve ondersteuning in alle facetten van het dagelijks leven, zoals huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren, zingeving en participatie.  

Begeleiding bij huiselijk geweld

Is het in een gezin niet veilig voor een of meerdere gezinsleden? Speelt er mishandeling (fysiek en/of geestelijk) of geweld? Is er sprake van stalking? Bel naar Kwintes Vrouwenopvang. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden voor een veilige opvangplek of andere ondersteuning die in de situatie past. In sommige gevallen kan begeleiding in de thuissituatie helpen. Telefoonnummer: 06 159 420 83

Gewoon Thuis (24/7)

Gewoon Thuis biedt begeleiding binnen en buiten kantooruren voor mensen vanaf 16 jaar in hun eigen woning. Op een persoonlijke en professionele manier. Het doel is dat men met onze begeleiding zo zelfstandig mogelijk deel neemt aan het leven in een eigen woonomgeving. Gewoon Thuis is bedoeld als alternatief voor beschermd wonen of opvang. De begeleiding is gericht op het creëren van een veilige en/of structurerende omgeving in de thuissituatie en het (her) vinden van eigen regie. Het is geen crisisdienst en vervangt deze ook niet. Het gaat om ambulante begeleiding voor cliënten van Kwintes die zelfstandig wonen en die instroom voorkomt en uitstroom bevordert. Het creëren van een steunsysteem of steunend informeel netwerk maakt altijd onderdeel uit van de begeleiding. Er wordt gewerkt in afstemming met behandelaren.    

Autisme

Zowel op het gebied van individuele als groepsbegeleiding biedt Kwintes specifieke begeleiding voor mensen met autisme. In het hele werkgebied van Kwintes zijn ambulante teams van Kwintes met autismespecifieke specialisten werkzaam. De teams werken ambulant en systeemgericht. Zo worden ook familieleden en bijvoorbeeld school betrokken. Er zijn kinder- en jeugdteams, gezinsbegeleleiders en maatwerkteams werkzaam. Kwintes werkt daarin nauw samen met andere organisaties.

 • Trainingen
Binnen het gehele aanbod van trainingen en cursussen voor cliënten zitten veel autismespecifieke trainingen. Zie ook Trainingen en cursussen.

Bemoeizorg

Bemoeizorg helpt mensen die hard hulp nodig hebben maar die niet kunnen, willen of durven te vragen. Er wordt met de cliënt contact gelegd en er wordt geprobeerd een relatie op te bouwen. Als er een vertrouwensbasis is, wordt gezocht naar passende hulpverlening. Doel is om iemand (weer) in zorg te krijgen om te kunnen onderzoeken wat nodig is. Soms kan dat in een korte periode van begeleiding en soms is wat langduriger zorg nodig. Zodat wie gestrand is, weer op weg wordt geholpen.

Budgetbeheer en budgetbegeleiding

Met budgetbeheer wordt specialistische financiële hulp geboden, met als doel financiële stabilisatie om zelf weer de regie te krijgen over de financiën. Cliënten leren onder andere hoe een budgetplaatje wordt gemaakt, en hoe de financiële administratie gesorteerd wordt. Budgetbeheer is mogelijk voor cliënten in beschermd wonen en de opvang. Daarnaast voor cliënten die individuele begeleiding krijgen. En voor mensen die via wijkteams naar Kwintes worden verwezen voor hulp bij  financiën. Kwintes heeft een ontheffing van de Nederlandse bank. Met deze ontheffing kan Kwintes banknummers openen op naam van Kwintes. Dat maakt dat mensen met een verleden ook geholpen kunnen worden. Cliënten die bij Kwintes in beheer komen krijgen altijd een banknummer van de Rabobank. Meer weten? Neem contact op. 

Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding helpt bij het zoeken naar een passende daginvulling. Gezamenlijk wordt er gekeken naar wat de mogelijkheden zijn. Of het nu gaat om het vinden van een cursus, scholing of een vorm van (on)betaald werk. Bij trajectbegeleiding wordt gebruik gemaakt van de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Deze methode draagt bij aan herstel, biedt zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling. Onze gediplomeerde trajectbegeleiders zetten alles op alles om cliënten naar de juiste plek te helpen.

Opvang

Crisisopvang

De crisisopvang is bedoeld voor mensen die tijdelijk onderdak en begeleiding nodig hebben. Dat kan om verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld door financiële problemen, maar ook door relationele of identiteitsproblemen. We zijn er voor iedereen vanaf 16 jaar, ook voor ouders met kinderen. Crisisopvang bieden wij in Amersfoort, Emmeloord, Hilversum.

Dag- en nachtopvang

De dag- en nachtopvang is er voor dak- en thuislozen van 16 jaar of ouder. Onze dagopvang is 365 dagen per jaar open van 10.00 tot 16.00 uur. Van 18.00 tot 09.00 uur kunnen mensen in de nachtopvang terecht. Voor de nachtopvang geldt een bijdrage van acht euro per nacht. Begeleiders bekijken met iemand samen we welke persoonlijke of praktische hulp nodig is. Begeleiders kunnen ondersteunen bij omgaan met geld, verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg.  Vanzelfsprekend is het niet toegestaan om drank of drugs te gebruiken of te verhandelen. Deze opvang bieden wij in Amersfoort en Hilversum. In Almere is er een nachtopvang voor jongeren in zelfbeheer.

Vrouwenopvang

Voor sommige vrouwen is de thuissituatie zo onveilig dat zij in een crisissituatie terecht komen. Soms is er direct behoefte aan een schuiladres. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen terecht bij de vrouwenopvang. Ondersteuning van de vrouwenopvang helpt de slachtoffer, de partner of het gezin per direct het geweld te stoppen. Kwintes biedt ook opvang voor jonge moeders.

Zwerfjongeren

In Almere en Lelystad heeft Kwintes een project ontwikkeld voor jongeren met psychische problemen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Door middel van groepswonen, worden zij ondersteund naar zelfstandig wonen of begeleid bij terugkeer naar huis. Omdat niemand hetzelfde is, levert Kwintes voor jongeren zorg op maat. Het gaat om intensieve 24-uurs begeleiding. In Almere is er ook een nachtopvang voor zwerfjongeren opgezet door ex- zwerfjongeren.  

Vovend-J en WAT nachtopvang

Vovend-J in Almere en WAT in Lelystad bestaat uit een groep van ex-zwerfjongeren die samen een nachtopvang hebben opgezet en runnen (Vovend-J) of actief bijdragen aan de locatie (WAT). De nachtopvang is er voor zwerfjongeren tot 23 jaar. Ieder heeft een eigen kamer en er is een gezamenlijke keuken, badkamer en huiskamer. Zwerfjongeren verblijven hier maximaal zeven nachten achtereen en worden ondersteund op zoek naar passende hulp en begeleiding.

Participatie

Buurtcirkels

De Buurtcirkel is er voor mensen die moeite hebben een zelfstandig maatschappelijk bestaan te leiden. Het opbouwen van relaties en een sociaal vangnet in de eigen buurt staan centraal. Een Buurtcirkel is een groep van negen tot twaalf buurt- of wijkgenoten. Zij ondersteunen elkaar vanuit hun eigen talenten, met hulp van een vrijwilliger uit de wijk en een professionele Buurtcirkelcoach. De groep deelnemers spreekt met elkaar af voor sociale activiteiten, persoonlijke steun of helpen elkaar bij praktische zaken. Door de inzet van een Buurtcirkel wil Kwintes de doorstroom van beschermd wonen naar ambulante begeleiding bevorderen. Daarnaast draagt de Buurtcirkel bij aan de verschuiving van intensieve naar een lichtere vorm van ambulante begeleiding. Momenteel ondersteunt Kwintes buurtcirkels in Zeist en Stichtse Vecht (Maarssen).

Locaties

Kwintes biedt verschillende (re)creatieve, sociale, sportieve en educatieve activiteiten in laagdrempelige activeringscentra. Denk hierbij aan computercursussen, houtbewerken, sport en beweging, muziek en beeldende kunst. Ontmoeting, inspiratie en ontwikkeling staan centraal. Voor deelname aan (groeps)activiteiten is vaak een indicatie nodig of wordt een eigen bijdrage gevraagd. Op veel locaties worden maaltijden aangeboden voor deelnemers en omwonenden voor kleine prijzen. Op deze locaties is altijd informatie en advies in te winnen wanneer mensen op zoek zijn naar een structurele dagbesteding of hulp naar (vrijwilligers)werk.

En Meer-bedrijven

Kwintes en Meer is de overkoepelende naam van de leerwerkbedrijven van Kwintes in Flevoland. Hier wordt begeleiding aangeboden bij alles wat komt kijken bij deelname aan het arbeidsproces en de gelegenheid om een vak te leren. Kwintes en Meer biedt diensten en producten onder andere op het gebied van: catering, drukwerk en mailhandling, tuinonderhoud en fietsreparatie. Kijk voor het totaalaanbod van participatie in Almere eens op LeerWerkNet

Inloop- en servicecentra

Op deze locaties kan men terecht voor informatie over Kwintes of de (geestelijke) gezondheidszorg in de buurt. Deelname is gratis en vrijblijvend. Soms is het mogelijk tegen betaling een maaltijd te eten of mensen te ontmoeten met een kopje koffie erbij. We hebben inloop- en servicepunten in de volgende gemeenten: Almere, Noordoostpolder, Dronten, Lelystad, Gouda, Zeist, Doorn, Driebergen, Amersfoort en Veenendaal.

Vrijwilligers

Mensen die kampen met psychische problemen hebben veel behoefte aan een sociaal netwerk. Daarom zoeken wij altijd vrijwilligers, zodat mensen in de buurt elkaar kunnen ondersteunen of om zo nu en dan eens een activiteit met anderen te ondernemen. Ook worden er verschillende projecten georganiseerd waarbij cliënten elkaar helpen bij het overwinnen van drempels, zoals het bezoeken van een activiteitencentrum of een andere instantie. De Buurtcikel is een project waarin zowel vrijwilligers en hulpvragers elkaar helpen.

Trainingen en cursussen

Kwintes heeft een eigen leer- en ontwikkelomgeving. De Kwintesacademie biedt allerlei leeractiviteiten zodat iedereen betrokken bij Kwintes zich verder kan ontwikkelen. Ook buiten de Kwintesacademie geven we specifieke trainingen. Het trainingsaanbod is in categorieën verdeeld.

 • Apps en online trainingen voor cliënten
Geselecteerd aanbod van verschillende apps die kunnen ondersteunen in het dagelijks leven en kwetsbaarheden. Daarnaast biedt Kwintes de mogelijkheid om via Good Habitz deel te nemen aan individuele online trainingen op het gebied van communicatie, persoonlijke effectiviteit en officetrainingen.
 • Herstelondersteuning voor cliënten
Verschillende trainingen en cursussen vanuit bureau herstelondersteuning, waaronder; Begin maken met herstel, Herstelwerkgroepen, Photovoice en Werken met eigen ervaring.
 • Body & mind
Trainingen die ondersteunen zodat men zich geestelijk en lichamelijk fit (blijven) voelen. Het aanbod varieert van gezonde voeding tot omgaan met kwetsbaarheden. Waaronder cognitieve fitness, Health4you, kookcursussen en psycho-educatie. Ook specifieke trainingen gericht op de begeleiding van mensen met autisme.
 • Ik & de ander
Trainingen en cursussen voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden, weerbaarheid en interactie met anderen. U kunt hier denken aan trainingen Rots en Water en onderwerpen als opvoeding, relaties en intimiteit.
 • Choose2Improve
Choose2Improve in Almere leidt jongeren tussen 16 en 23 jaar, die al een hele tijd niet naar school zijn geweest, naar het regulier onderwijs, leerwerkbedrijven of werk. Het gaat om jongeren met uiteenlopende problemen, zoals dak- en thuisloosheid, overmatig drank- en drugsgebruik of schulden. Drie of vier dagen per week krijgen zij van groepslessen van vrijwilligers, onder meer in rekenen en Nederlands. Ook werken de jongeren samen met hun persoonlijke begeleider aan hun uitdaging op het gebied van inkomen, huisvesting, sociale vaardigheden en al het andere wat zij nodig hebben. Kijk voor meer informatie in ons magazine.
 • Trainingen voor samenwerkingspartners
Ook samenwerkingspartners, zoals woningbouwcorporaties, gemeenten en sociale wijkteams, kunnen gebruik maken van de aanwezige deskundigheid en trainers van de Kwintesacademie. Bijvoorbeeld een training psychopathologie of omgaan met agressie.  

Behandeling

LOCUS

Dit behandelprogramma richt zich op jongvolwassen in de leeftijd van 16 tot 26 jaar voor een periode van maximaal twee jaar. Naast de begeleiding die Kwintes biedt, stelt een GZ-psycholoog in dienst van Kwintes, samen met de jongvolwassenen een persoonlijk behandelplan op waarin ze behandeldoelen vaststellen. In samenspraak met de jongere betrekken we het sociale netwerk. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedrags- en systeemtherapie en e-health. Locus wordt toegepast binnen een aantal woonlocaties van Kwintes. Lees hier alles over Locus. 

Cliënteninitiatieven

PakAan

PakAan biedt laagdrempelige dagbestedingprojecten aan. Het zijn cliëntgestuurd projecten; deelnemers hebben grote invloed op de vorm en inhoud van de activiteiten. Er zijn verschillende projecten:

 • Veegproject met daklozen in Hilversum
 • Tuinproject in samenwerking met woningcorporatie Dudok Wonen
 • Tweedehands fietsenwinkel De Weesfiets in Hilversum

Begeleid Reizen

Begeleid Reizen wordt georganiseerd door mensen die bij Kwintes zorg afnemen en door een projectleider van Kwintes. Er worden jaarlijks diverse vakanties georganiseerd van actief tot ontspannend, zowel in binnen- als buitenland. De invulling van het programma wordt in samenspraak met de deelnemers samengesteld. De reizen worden door Kwintes zelf begeleid. Ook hebben alle deelnemers een actieve rol bij de huishoudelijke taken tijdens de vakantie. Zo blijven de kosten laag. Lees hier een ervaringsverhaal.

Fit & Happy

Een groep mensen richtte “Fit & Happy” op. De sport-, spel- en danslessen die zij geven, zijn voor iedereen toegankelijk. Ook voor mensen van andere zorgorganisaties. Lees meer in ons magazine.

Het Bruisnest

Het Bruisnest in Gouda is er voor en door mensen met een psychosociale kwetsbaarheid. Cliëntvrijwilligers zetten hun ervaringsdeskundigheid in om andere mensen met een kwetsbaarheid te ondersteunen. In Het Bruisnest zijn op dit moment een tiental initiatieven ontstaan. Het intaketeam staat open voor nieuwe initiatieven. Aansluiten bij bestaande initiatieven is ook een mogelijkheid. Wij gaan uit van mogelijkheden en oplossingen voor iedereen. Lees meer over Het Bruisnest in het Kwintesmagazine.

KooKunst

KooKunst is een cliëntgestuurd initiatief, voor en door cliënten, ondersteund door een professionele kok, waarbij enthousiasme, samenwerking en gezonde(re) productkeuze de ingrediënten zijn. Zowel kookcursussen als catering worden door een club vrijwilligers in het gehele werkgebied van Kwintes verzorgd.

Ontmoetingscentrum Vollenhove

Bij Ontmoetingscentrum Vollenhove in Zeist is iedereen welkom. Mensen ontmoeten elkaar, maken gebruik van de computer of volgen één van de vele workshops die worden georganiseerd. Ontmoetingscentrum Vollenhove is één van onze inlooplocaties, waar bezoekers zelf de organisatie doen. Iedereen helpt mee de inloop te draaien. Vrijwilligers en medewerkers van Kwintes ondersteunen hen hierbij. In het ontmoetingscentrum zit ook Accent op Kunst gevestigd. Accent op Kunst is een initiatief opgericht door kunstenaars waarbij kunst centraal staat. Accent op Kunst werkt nauw samen met Uniekpalet.nl.

Uniekpalet.nl

Dit cliëntgestuurde initiatief maakt het mogelijk dat iedereen die woont, werkt of begeleid wordt bij Kwintes, kunst te koop of te huur kan aanbieden. Zo kan iedereen zelfgemaakte kunst delen en genieten van betaalbare kunstwerken. Uniekpalet verkoopt en verhuurt kunstwerken in een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding in een divers aanbod. Van schilderij tot keramiek en van fotografie tot mozaïek.